TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE E-BÜLTEN İÇİN AYDINLATMA METNİ

Ticari Elektronik İleti Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Aktarılması Hakkında Aydınlatma Metni
 

Değerli Üyelerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat uyarınca, Defya İyiyaşa Gıda ve Makine San. ve Tic. A.Ş.   (Şirket) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüz olduğundan, işbu metin ile kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

Şirkete vereceğiniz her türlü kişisel verileriniz ve alışverişlerinize dair her türlü bilgileriniz mevzuata uygun şekilde, Şirket ve Şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, ve belirleyeceği (sosyal medya-online reklam ağı işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından ve bu kişiler arasında, mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, ürün, hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz için ve her türlü ürün, hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik/müşteri işlemlerinin yapılması amacıyla, bu metinde belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, verilerinizin tarafınızca alenileştirildiği durumlarda, her türlü sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde:

isim, soy isim, adres ve teslimat adresi, cep/is telefon numaraları, mail adresleri, gibi her türlü kişisel verileriniz her türlü otomatik olan/olmayan yöntemler ile (Şirkete ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdiğiniz bilgilerden, mağazalar ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, işbu Platform, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaret ve içerik incelemelerinizden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinizden, Şirket ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/dijital) üye/kullanıcı/müşteri işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemlerim ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin edilmektedir. Bu veriler, yasal azami süreler aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yazılı/manyetik arşivlere işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, elde edilebilir hale getirilecek, kullanılacak, gerektiğinde güncellenecek, yukarıda anılan kişiler/kuruluşlar arasında yurt içinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebini, hangi amaç ve yöntemlerle işleneceğini, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, aktarılıp aktarılmadığını, üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda Şirkete mevzuatın öngördüğü koşullar çerçevesinde başvurabileceğinizi, bu başvuru için ilgili mevzuata göre uygun işlemin yapılarak tarafınıza mevzuata uygun biçimde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verileceğini bilgilerinize sunarız.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR